Werkwijze

 

Intakegesprek

In het intakegesprek met u als ouder(s) bespreken we de problemen van uw kind. Om daar een goed beeld van te krijgen, is het van belang ook te kijken naar op school behaalde toetsresultaten en ander schoolwerk.

 

Onderzoek

Om te weten te komen welke begeleiding uw kind nodig heeft, worden diverse toetsen en testen bij uw kind afgenomen. Daarnaast geven gesprekjes met uw kind belangrijke informatie. Bij voorkeur wordt ook contact opgenomen met school. De gegevens uit het onderzoek verwerk ik in een verslag.

 

Begeleidingsplan

Aan de hand van het onderzoek wordt een begeleidingsplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat er tijdens de begeleiding gaat gebeuren, welke doelen worden nagestreefd en wat de tijdsduur is (meestal 1 keer in de week gedurende 10 weken). Met u als ouder(s) wordt het onderzoek en het begeleidingsplan besproken. Als u het eens bent met de voorgestelde aanpak start de daadwerkelijke begeleiding. 

Begeleiding

Tijdens de begeleiding werken we concreet aan het verbeteren van de vaardigheden. Door een op uw kind afgestemde aanpak, krijgt hij of zij de kans succeservaringen op te doen. Zijn/haar zelfvertrouwen en motivatie zullen hierdoor groeien.

 

Evaluatie

Na 10 weken begeleiding bekijken we in hoeverre de geformuleerde doelen zijn bereikt. Eventueel wordt de hulp, na overleg, voortgezet aan de hand van een nieuw begeleidingsplan.

 

 

Onderzoek en begeleiding vinden plaats:

- bij mij in de praktijk (onder of na schooltijd)

- op school (onder schooltijd)

- in geval van ziekte, handicap of andere bijzondere omstandigheden, bij het kind thuis 


Lerares tegen Alfred Adler: “Kijkt u eens naar dit schrift. Denkt u dat met dit kind nog wat kan worden bereikt?” Het schrift was een rommeltje en volkomen onleesbaar. Adler pakte het schrift, bladerde het aandachtig door en zei: “Kijkt u eens hier, deze kleine g, die is heel goed gelukt”.